Home Фінанси Кодекс Кримінальний кодекс України станом на 2017 рік

Кримінальний кодекс України станом на 2017 рік

2528
0
злочинець

Кримінальний Кодекс – нормативний документ, регулюючий відносини правової сфери діяльності громадян. Цей документ має у своєму змісті норми відповідальності винних у злочинних діях громадян, відповідна до здійсненого злочину кара, помякшувані підстави, підсьави для уникнення покарання. Чинний Кодекс регулює кримінально-правові аспекти злочиності і карності порушень закону громадянами України з 1 вересня 2001  року.

Кримінальний Кодекс

На нормативнйи документ покладено завдання забезпечення правових аспектів щодо недоторканості прав і свобод законослухняних громадян, забезпеченнні недоторканості прав власності, порядку у суспільстві, безпеки. Кримінальній Кодекс охвачує глобальні питання недоторканості конституцйного строю країни, охорони миру, загальної безпеки. КК України зі змінами за 2017 рік покликаній забезпечувати запобігання злочинності в майбутньому.

Сьогодні Кодекс зазнав змін порівняно з редакцією від 2001 року, але правові зміни в його змісті не мають системного характеру.

Кодекс, призваний регулювати правові відносини і стояти на чолі захусту прав і свобод громадян, має чітку і впорядковану структуру. Це Загальна, Особлива частина та Прикінцеві та перехідні положення. Загальна і особлива частина нерозривні і не можуть бути використані без опори одна на одну. Стаття прописана в Загальній частині має відповідну норму в Особливій частині. В противному випадку норми неможливо використати в прововій діяльності.

Зміст і структура Кодексу

 Зміст кримінального кодексу України станом на 2017 рік включає чіткі підрозділи і окремі статті,розміщєні у відповідному порядку, що прискорює і полегшую роботу слідства, прокуратури, судів і адвокатів.

Ознайомившись зі змістом Кримінального Кодексу можно зрозуміти поняття і сутність злочину, зміст поняття вини, кари, співучасті, питання виключеня можливості нести відповідальність.

Дві основні частини чинного КК україни 2017 тісно взаємозвязані:

 • Базова частина нормкримінального права відображені в одному й тому самому законодавчому документі — Кримінальному кодексі України;
 • Дві частини мают одне призначення — запобігання росту рівня злочинності;
 • Дві частини Кодексу маєть на меті впровадженя однієї кримінальної політикидержавного апарату в боротьбі зі правопорушеннями. Головними принципами цієї політики:
  • Більш строге відношення щодо відповідальності перед законом для правопорушників які знову і знову порушують закон;
  • поліпшення або повне усунення відповідальності за правопорушення, які не несли індивідуальної або суспільної шкоди;
 • Принципи змістовності обох частин єдині: особиста відповідальності, індивідуалізації відповідальності та карності тощо;
 • норми обох частин застосовуються лише взаємопов’язано.
 • структурні елементи права знаходять відображення в обох частинах нормативного документу;
 • при внесенні змін до норм Загальної частини також змінюються відповідні норми Особливої частини.

злочинець

Чому Кодекс має бути вдосконалений?

Вже понад шістнадцять років функціонує нормативний документ в країні.  У свій час прийняття закону про кримінальну відповідальність було великою подією в житті суспільтва, а також в політиці і економіці. Атже відсутність кримінального законодавства була значною перешкодою для боротьби з правопорушниками у перші роки незалежності країни. Необхідність вдосконалення закону зумовлена неможливістю побудувати правове суспільтсво без дійсної і функціональної правової бази. Закон про кримінальну відповідальність покликаний регулювати відносини в суспільтсві і захищати права кожного громадянина.

Кримінальний кодекс України 2017 стане нормативною базою для боротьи зі злочинністю в наступному році.

Передумавами для реформування кримінального законордавства є:

 • наявність недоліків в нормативному документі;
 • чисельні зміни, яким піддавався Кодекс за минулі роки мають бути переглянуті, адже можливо не всі вони були обгрунтованими;
 • зміст документа має бути вдосконалений і відовідати умовам цілісністі, системністі, послідовністі;
 • забовязання країни перед міжнародною спільнотою обумовлені низкою міжнародно-правових угод у сфері боротьби зі злочинністю;
 • вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів.

Шляхи покращення кримінального законодавства

Для продуктивного вдосконалення і реформування кримінального права має бути використані всі доступні джерела, серед яких:

 • опубліковані роботи нацковців, матеріали конференцій, статті;
 • практичний досвід застосування кримінального права в Україні;
 • закордонний досвід реформування;

Кримінальний Кодекс в першу чергу розглядає положення які є принциповими для суспільства. Це питання національної безпеки, життя, свободи і гідності громадян. Цим нормативно-правоим актом регулюються матеріально-правові відносини, а також підстави і порядок звільнення від відповідальності, види покарання і судимість.

КК України станом на 2017 рік розглядає види відповідальності за конкретні злочини. Ці норми прописані в Особливій частині Кодексу.

правопорушник

Норми Кодексу, що потребують змін

В 2017 році будуть підніматися питання гуманізації в кримінальному праві. Цей аспект кримінального законодавства хвилює фахівців-учених, працівників правозахистних і законодавчих органів. Застосування гумманних засобів, уникнення необдуманої жорстокості сьогодні необхідні для досягнення позитивних результатів противостояння зі злочинністю у демократичному суспільстві. Вже з 2001 року гуманізація має поступове втілення в провозахисту сферу.

Коментований кримінальний кодекс України 2017 свідчить про прикрий момент щодо прийняття антикорупційних законів. Адже з наукової точки зору антикорупційні закони моють бути перероблені, приведені до відповідності сучасним вимогам та принципам побудови національного законодавства.

Ще одним цікавм моментом у розвитку криміналтного права в Україні є гармонізація відповідно міжнародних норм. Цей термін зумавлює охоплення міжнародних стандартів права, правил переслідування і принцопів карності винних, а також відшкодування моральних та матеріальних збитів постраждалим від злочинності.

Якість і стабільність закону мають стати одними з першочергових принципів вдосконалення кримінального законодавства.

Боротьба з правопорушеннями має сенс лише за наявності стабільної законодавчої бази побудованої на принципах стабільності і незмінності. Стабільність закону дає громадянам впевненість в своїй безпеці, в захищеності своїх прав, свобод і інтересів. На фоні стабільності законодавство має бути одночасно динамічним. Розвиток, оновлення и вдосконалення – це три кити які забезпечуть правову безпеку суспільства.

Правотворча діяльність останніх років мала безсистемний характер. Законодавчі проекти часто були хаотичними, необдуманими. Часто не мала місця необхідна в законотворчому процесі наукова експертиза. Це значно послаблює запобіжну функцію закону і дескредитує норми захисту особистості в очах громадян країни.

блокнот і ручка

Правозахистна сфера сьогодні має низку нерозвязаних проблем які потребують найскорішого вирішення. При цьому науковий підхід має супроводжувати законодавчий і правозахистний процеси.